创意气势派头于2010 设计营商周绽开新打击 喷鼻港设计中央主理的年夜型勾当2010设计营商周(BODW 2010)乃亚洲举足轻重的设计界盛事,将于2010年11月29日-12月4日在喷鼻港集会展览中央及其它协办园地睁开 ,勾当内容包孕论坛、专题钻研会、设计巨子的作品展览及贸易收集成长时机,以表彰设计的主要性,并促成设计于经济及贸易担任的脚色。 设计营商周2010邀患上多位国际设计界殿堂级巨匠到港撑持设计营商周多个勾当 ,分享他们在多个设计领域范畴上的相干经验以及见解,例如时尚与衣饰 、品牌与设计、产物与设计、空间与设计 、传讯与设计、互动媒体与设计、常识产权,和西九龙娱乐艺术区规划等等 。 设计营商周进行了九年 ,而今年将是积年来范围最年夜的一届。亚博电竞网站-亚博电竞体育官方网站
【读音】: pēn bí gǎng shè jì zhōng yāng zhǔ lǐ de nián yè xíng gōu dāng 2010shè jì yíng shāng zhōu (BODW 2010)nǎi yà zhōu jǔ zú qīng zhòng de shè jì jiè shèng shì ,jiāng yú 2010nián 11yuè 29rì -12yuè 4rì zài pēn bí gǎng jí huì zhǎn lǎn zhōng yāng jí qí tā xié bàn yuán dì zhēng kāi ,gōu dāng nèi róng bāo yùn lùn tán 、zhuān tí zuàn yán huì 、shè jì jù zǐ de zuò pǐn zhǎn lǎn jí mào yì shōu jí chéng zhǎng shí jī ,yǐ biǎo zhāng shè jì de zhǔ yào xìng ,bìng cù chéng shè jì yú jīng jì jí mào yì dān rèn de jiǎo sè 。 shè jì yíng shāng zhōu 2010yāo huàn shàng duō wèi guó jì shè jì jiè diàn táng jí jù jiàng dào gǎng chēng chí shè jì yíng shāng zhōu duō gè gōu dāng ,fèn xiǎng tā men zài duō gè shè jì lǐng yù fàn chóu shàng de xiàng gàn jīng yàn yǐ jí jiàn jiě ,lì rú shí shàng yǔ yī shì 、pǐn pái yǔ shè jì 、chǎn wù yǔ shè jì 、kōng jiān yǔ shè jì 、chuán xùn yǔ shè jì 、hù dòng méi tǐ yǔ shè jì 、cháng shí chǎn quán ,hé xī jiǔ lóng yú lè yì shù qū guī huá děng děng 。 shè jì yíng shāng zhōu jìn háng le jiǔ nián ,ér jīn nián jiāng shì jī nián lái fàn wéi zuì nián yè de yī jiè 。